Kaj

S klikom na posamezno kategorijo si podrobneje oglejte področja našega dela.

Gospodarsko in korporacijsko pravo

Svetujemo in zastopamo stranke v različnih kategorijah korporacijskih in gospodarskih zadev.

Na področju statusnega prava vam lahko pomagamo pri ustanavljanju družb, njihovem upravljanju, pri združitvah, pripojitvah, oddelitvah ter ostalih spremembah statusnopravnih oblik. Nudimo vam pravno svetovanje pri oblikovanju pravnih aktov družb in pripravi dokumentacije za skupščine, ki jih na vašo željo tudi vodimo. Prav tako tudi svetujemo na področju uveljavljanja pravic družbenikov ali delničarjev s poudarkom na razmejitvi pristojnosti in odgovornosti članov organov upravljanja in nadzora.

Našim strankam svetujemo na področju pogodbenega gospodarskega prava, jim pomagamo pri pripravi raznovrstnih gospodarskih pogodb, delničarskih in opcijskih sporazumov ter pri pogajanjih za njihovo sklenitev, pa tudi pri sporih glede uresničevanja dogovorjenih pravic in obveznosti.

Organiziramo in izvajamo skrbne pravne preglede gospodarskih družb.

Seveda pa poleg navedenega nudimo pravno pomoč in svetovanje na ostalih specialnih področjih gospodarskega prava, ki vključujejo:

 • mednarodno gospodarsko pravo
 • konkurenčno pravo
 • trgovinsko pravo
 • pravo vrednostnih papirjev
 • pravo bank, zavarovalnic, investicijskih skladov in družb za upravljanje
 • registrsko pravo.

Patenti, modeli in blagovne znamke

Zaščita izumov, znamk, modelov in avtorskih del postaja v sodobnem poslovnem okolju vse bolj pomembna. Na področju intelektualne lastnine našim strankam svetujemo od vsega začetka nastajanja intelektualne lastnine ter jih zastopamo v zadevah, ki se tičejo uveljavitve in zaščite njihovih pravic. S sodelovanjem s tujimi strokovnjaki organiziramo tudi zaščito pravic v tujini. Na področju prava intelektualne lastnine vas lahko zastopamo pri pogajanjih ali vodimo postopke na naslednjih specialnih področjih:

 • zastopanje v postopkih pridobivanja in ohranjanja pravic intelektualne lastnine pri Uradu RS za intelektualno lastnino, Uradu za usklajevanje na notranjem trgu EU (OHIM, Office for Harmonization in the Internal Market) in Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO, World Intellectual Property Organisation)
 • zastopanje v domenskih sporih
 • priprava licenčnih pogodb, pogodb o prenosu know-howa
 • svetovanje v postopku pridobivanja/prenosa avtorskih pravic
 • vpis licenc v registre Urada RS za intelektualno lastnino
 • priprava avtorskih pogodb.

Insolvenčno pravo

Zastopamo in svetujemo tako stečajnim upraviteljem kot tudi upnikom v stečajnih postopkih, postopkih prisilne poravnave, postopkih poenostavljene prisilne poravnave, postopkih preventivnega prestrukturiranja in postopkih izbrisov družb iz sodnega registra. Svetujemo strankam v stečajnih postopkih (stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine), postopkih prisilne poravnave, postopkih poenostavljene prisilne poravnave in pri postopkih prisilnega prenehanja (izbris iz sodnega registra brez likvidacije in prisilna likvidacija).

Gospodarskim družbam svetujemo pri pripravi preventivnih ukrepov za izogibanje dejavnikom, ki lahko povzročijo insolventnost. Strankam, ki poslujejo z dolžniki, ki so v finančnih težavah ter upnikom v vseh vrstah insolvenčnih postopkov svetujemo, kako prijaviti in zavarovati svoje terjatve.

Na področju insolvenčnega prava vas lahko zastopamo pri pogajanjih ali samostojno vodimo postopke po vašem pooblastilu na naslednjih specialnih področjih:

 • stečajni postopek nad pravno osebo
 • postopek osebnega stečaja
 • postopek stečaja zapuščine
 • postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije
 • postopek poenostavljene prisilne poravnave
 • postopek preventivnega prestrukturiranja
 • postopek prostovoljne ali prisilne likvidacije.

Ustavno, upravno in mednarodno pravo

Naše stranke zastopamo tako pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije kot tudi pred upravnimi sodišči ter tako skrbimo za zaščito njihovih temeljnih ustavnih pravic. Poleg tega naše stranke zastopamo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu ter Sodiščem Evropske unije v Luksemburgu. Na tem področju vas lahko zastopamo pri pogajanjih ali samostojno vodimo postopke po vašem pooblastilu na naslednjih specialnih področjih:

 • zastopanje v postopkih pred Ustavnim sodiščem RS
 • priprava ter vlaganje ustavnih pritožb
 • vlaganje pobud za oceno ustavnosti predpisov ali splošnih aktov
 • vlaganje predlogov za zadržanje predpisov
 • zastopanje v upravnih sporih pred upravnimi sodišči
 • vlaganje predlogov za izdajo začasnih odredb.

Vedno večja kompleksnost vsakdanjega življenja se odraža tudi v zapletenih upravnih postopkih na najrazličnejših področjih. Za naše stranke opravljamo storitve in ščitimo njihove interese v postopkih pred ministrstvi, upravnimi enotami ali občinskimi organi:

 • na področju urejanja prostora: pridobivanje soglasij in gradbenih dovoljenj
 • na področju delovanja društev, neprofitnih organizacij in zavodov
 • na področju urejanj statusa tujcev: pridobivanje vizumov in dovoljenj za bivanje ali delo
 • na področju delovanja inšpektoratov.

Civilno pravo in izvršbe

Svetujemo in zastopamo stranke na področju vseh kategorij civilnega prava, ki ureja razmerja med fizičnimi osebami, med pravnimi osebami in v kombinaciji med fizičnimi osebami in pravnimi osebami. Gre za razmerja, ki se nanašajo na pravice in obveznosti v zvezi s premoženjem, družinskimi odnosi in dedovanjem (razveze, dodelitve otrok, prodajne pogodbe, darilne pogodbe, menjalne pogodbe, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, pogodbe o preužitku, izročilne pogodbe itd.).

Na navedenih področjih vam lahko pomagamo s svetovanjem, sestavljanjem raznovrstnih pogodb, sporazumov, oporok in podobno. Prav tako vas lahko zastopamo pri pogajanjih, na sodiščih, pred upravnimi organi ali samostojno vodimo postopke po vašem pooblastilu na naslednjih specialnih področjih:

 • odškodninski zahtevki
 • družinska razmerja
 • dednopravne zadeve
 • posestno varstvo
 • zemljiškoknjižne zadeve.

Strankam svetujemo in jih zastopamo v izvršilnih postopkih bodisi na podlagi verodostojnih listin (npr. računi) ali izvršilnih naslovov (npr. pravnomočne sodbe) z namenom doseči čim hitrejše in čim bolj učinkovito poplačilo terjatev ali izvršitev pravic.

Področje javnih naročil

Področje javnih naročil pridobiva na pomenu, saj vedno več podjetij del svojih prihodkov ustvari na podlagi javnih naročil, po drugi strani pa se zakonodaja na tem področju nenehno spreminja ter prilagaja pravu EU. Strankam na tem področju svetujemo v vseh fazah postopka, tako pri začetnem ugotavljanju poštenosti pogojev javnih razpisov kot pri zagotavljanju pravilnosti izbire najugodnejšega ponudnika bodisi pred naročnikom bodisi pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil.

Delovno in socialno pravo

Našim strankam svetujemo na področju delovnega prava, pripravljamo pogodbe, akte in pravilnike s tega področja ter izvajamo tudi celovito svetovanje v individualnih in kolektivnih delovnopravnih zadevah ter stranke zastopamo pred delovnimi in socialnimi sodišči. Poleg tega gospodarskim družbam zagotavljamo svetovanje s ciljem, da se izognejo morebitnim delovnopravnim sodnim sporom s svojimi zaposlenimi. Na tem področju lahko z vami sodelujemo pri:

 • pripravi pogodb o zaposlitvi
 • oblikovanju in spreminjanju sistemizacije delovnih mest
 • pripravi splošnih aktov delodajalca
 • svetovanju v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Pravo športnih dejavnosti

Svetujemo poklicnim športnikom, njihovim agentom, športnim organizacijam, klubom, sponzorjem ter organizatorjem športnih dogodkov. Ponujamo vam pravno pomoč pri pripravi ustanovitvenih aktov, pravilnikov, pogodb s profesionalnimi športniki ter pri pripravi in pogajanjih za sklepanje različnih pogodb. Profesionalne športnike in klube zastopamo v sodnih sporih ter arbitražnih in drugih postopkih za uveljavljanje njihovih pravic:

 • Priprava pogodb na področju športnih dejavnosti med klubi, poklicnimi športniki in zastopniki ter svetovanje v zvezi s tem
 • Pravni pregled obstoječih pogodb in priprava sprememb
 • Svetovanje v zvezi s pravicami poklicnih športnikov
 • Svetovanje in priprava pogodb o medijskih pravicah v zvezi s športom
 • Priprava pogodb glede sponzorstva športnih prireditev
 • Svetovanje na področju odškodninske odgovornosti športnikov, klubov in organizatorjev
 • Zastopanje v sporih v zvezi z dopingom in drugih sporih v športu

Kazensko pravo in prekrški

Ker je kazensko pravo neločljivo povezano z drugimi pravnimi področji (npr. korporacijskim, gospodarskim in civilnim pravom), za uspešno obrambo in zastopanje na policiji ali na sodišču nikakor ne zadošča specializacija odvetnika na področju kazenskega prava, ampak je nujno potrebno poglobljeno znanje in izkušnje na drugih področjih prava. To kompleksno znanje naši strokovnjaki nadgradijo z individualnim pristopom k obravnavi vsakega posameznega primera, kar je nujno potrebno za uspešno zastopanje naših strank v predkazenskih in kazenskih postopkih ter v postopkih o prekrških.

Arbitraže in izvensodno reševanje sporov

Našim strankam organiziramo in zagotavljamo zastopanje in svetovanje pri reševanju sporov z arbitražo, mediacijo, posredovanjem in drugimi alternativnimi oblikami reševanja sporov. Na ta način se tako domači spori kot spori z mednarodnim elementom lahko rešijo hitreje, bolj ekonomično in na način, ki ni vezan na toge formalne postopke.

Zagonska (Start – up) podjetja

Nudimo celovito pravno podporo ter pravno svetovanje za zagonska podjetja ter pripravo vseh relevantnih pogodb in aktov. Ponujamo pravno podporo tudi za sklade tveganega kapitala in angelske investitorje.
Strankam svetujemo na področju block-chain tehnologije ter njene implementacije glede na slovenski pravno poslovni sistem ter veljavno zakonodajo.

Kontaktirajte nas

13 + 9 =

Pokličite
Kje smo